Varhaiskasvatus ja koulu

Päiväkodilla ja koululla on yhteiskunnassamme arvokas rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukipilarina, niiden muodostaessa tärkeän osan lapsen kasvuympäristöstä. Tarjoamme interventioita vahvistamaan henkilökunnan jaksamista ja toimintavalmiuksia haastavalla työkentällä.

Päiväkotien ja koulujen henkilökunta joutuu kohtaamaan hyvin erilaisin tarpein ja välillä haastavin käytösmallein oireilevia lapsia päivittäisessä työssään. He ovat ensilinjassa myös tuentarpeen tunnistamisessa varhaisen puuttumisen näkökulmasta. Koulutuksemme antavat tärkeitä työkaluja arjen kohtaamistyöhön sekä tarjoavat kattavaa tietoa mm. psyykkisen huonovointisuuden merkeistä lapsella ja nuorella.

Lapsiryhmän toimivuus ja ilmapiiri sekä henkilökunnan hyvinvointi luovat perustan oppimiselle. Kiusaamiseen ja ryhmädynamiikkaan puuttuminen vaativat aikuisilta tarkkanäköisyyttä ja tunnetason läsnäoloa. Työnohjaus ja psykologin ohjaamat tunnetaitoryhmät antavat voimavaroja ja työkaluja hyvinvointia sekä oppimista tukevan ympäristön rakentamiseen.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, kuinka voisimme vastata organisaatiosi tarpeisiin parhaiten!

Koulutukset

Olemme laatineet koulutuskokonaisuuden tukemaan varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstön työtä.

Koulutukset antavat erinomaisen yhteisen tietopohjan oppimiseen vaikuttavista psykologisista tekijöistä sekä ryhmädynamiikkaan vaikuttavista ilmiöistä. Ne tarjoavat kattavan työkalupakin erilaisten lasten kohtaamiseen arjen kasvatustilanteissa sekä lapsiryhmän mielekkääseen ohjaamiseen. Koulutukset tarjoavat lisäksi työyhteisölle työkaluja työhyvinvointiin ja vaikuttavien työskentelymallien rakentamiseen.

Koulutukset ovat tilattavissa yksittäisinä toimeksiantoina tai koulutuskokonaisuutena, jolloin tiedon jäsentämisessä voidaan hyödyntää työyhteisöä vahvistavaa- sekä tiedon jäsentämistä tukevaa ryhmäprosessia. Teemat ovat räätälöitävissä teille ajankohtaisista ja mielekkäistä aiheista.

Haluan lisätietoa koulutustarjonnasta (nimi, organisaatio, yhteystiedot)

Työnohjaus ja konsultaatio

Tarjoamme niin ryhmä- kuin yksilötyönohjausta opetusalan henkilöstölle joko pitempikestoisena prosessina tai kriisiluonteisesti.

Työnohjauksen tarkoituksena on tuoda lisää ymmärrystä ja vaikuttavuutta työhön tunnistamalla perustehtävän kannalta keskeisiä voimavaroja ja haastekohtia sekä työyhteisön dynamiikkaan liittyviä ilmiöitä. Työnohjauksessa voidaan lähteä tarkastelemaan työn rakenteita ja tavoitteita tai pysähtyä käsittelemään työn herättämiä tunteita sekä työntekijöiden jaksamista. Työnohjaus lujittaa työyhteisössä luottamusta, parantaa ilmapiiriä sekä tuo lisää mielekkyyttä ja työntekijän valmiutta kehittyä työssään.

Yleensä työnohjaus pitempikestoinen prosessi, joka perustuu luottamukseen työnohjaajan ja ryhmän välillä. Toimivassa työnohjauksessa tarkastellaan säännöllisesti myös työnohjattavien kokemusta yhteisesti sovittujen tavoitteiden toteutumisesta. Keskeisinä työskentelyperiaatteina ovat dialoginen vuorovaikutus ja yhteinen reflektio. Prosessissa voidaan hyödyntää myös luovia ja toiminnallisia menetelmiä oivaltamisen tukena.

Meiltä voi tilata myös yksilöllisiin tarpeisiinne räätälöityä psykologin konsultaatiota haastavien tilanteiden sekä koulun kehittämistyön tueksi.

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä, kuinka voisimme vastata yksikkönne tarpeisiin parhaiten! (linkki yhteystietoihin).

Tunnetaito-opetus

Tunnetason ilmiöt vaikuttavat olennaisesti oppimiseen ja ryhmässä toimimiseen. Siksi tunnetaitojen vahvistamisesta on tullut myös varhaiskasvatuksen ja koulun näkökulmasta tärkeää.

Psykologin ohjaama tunnetaitoryhmä kokoontuu 5 kertaa. Tavoitteena on ehkäistä kiusaamiselle altistavia riskitekijöitä lapsiryhmässä, parantaa lapsiryhmän yhteishenkeä sekä tuoda niin lapsille kuin ryhmää ohjaaville aikuisille työkaluja negatiivisia tilanteita herättäviin tilanteisiin. Ryhmässä herkistytään omille ja toisten tunnekokemuksille eri tilanteissa sekä pohditaan yksilön ja ryhmän hyvinvointia tukevia toimintatapoja haastavien tilanteiden varalle.

Ryhmä sopii kaikille päiväkoti- ja kouluryhmille joko ennaltaehkäisevässä tai jo syntyneitä ongelmia korjaavassa tarkoituksessa.

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä, kuinka voisimme vastata yksikkönne tarpeisiin parhaiten