Lastensuojelu

Memor tarjoaa kattavan valikoiman psykologipalveluja julkisille ja yksityisille lastensuojelun järjestäjille sekä lastensuojelun asiakkaille. Meiltä voit tilata yksikkösi tarpeisiin räätälöidyt koulutukset ja työnohjauksen sekä psykologin konsultaatio-, tuki- ja arviointipalveluja asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.

Haluamme tukea lastensuojelutyön vaikuttavuutta sekä asiakkaiden ja työyhteisöjen hyvinvointia tuomalla psykologinen asiantuntemus sosiaalityön hyödynnettäväksi.

Psykologisten syy-seuraussuhteiden tunnistaminen on tärkeää työskentelymallien kuntouttavuuden takaamiseksi lastensuojelussa. Moniammatillinen lasten ja perheiden tilanteen arviointi mahdollistaa tukipalvelujen tehokkaan ja oikea-aikaisen kohdistamisen. Kehityspsykologinen-, trauma- ja kiintymyssuhdeosaaminen luovat perustan lasten ja perheiden kuntoutumiselle lastensuojeluprosessin aikana. Näihin tarpeisiin haluamme vastata luomalla yksilöllisen palvelun jokaiselle asiakkaallemme.

Yrityksen perustajilla on vankka erityisosaaminen ja työkokemus lastensuojelun eri sektoreilta.

Ota yhteyttä ja pyydä räätälöity tarjous yksikkösi tarpeisiin

Koulutukset

Olemme laatineet koulutuskokonaisuuden henkilökunnalle ja sijaisvanhemmille tukemaan vaikuttavaa lastensuojelutyötä. Koulutukset antavat erinomaisen yhteisen tietopohjan varhaisten kiintymyssuhteiden ja traumojen sekä ylisukupolvisuuden ja vanhemmuuden haasteiden mekanismien ymmärtämiselle, sekä työkalupakin arjen asiakaskohtaamisiin. Koulutukset tarjoavat lisäksi työyhteisölle työkaluja työhyvinvointiin ja vaikuttavien työskentelymallien rakentamiseen.

Koulutukset ovat tilattavissa yksittäisinä toimeksiantoina tai koulutuskokonaisuutena, jolloin tiedon jäsentämisessä voidaan hyödyntää työyhteisöä vahvistavaa- sekä tiedon jäsentämistä tukevaa ryhmäprosessia. Teemat ovat räätälöitävissä teille ajankohtaisista ja mielekkäistä aiheista.

Haluan lisätietoa koulutustarjonnasta (nimi, organisaatio, yhteystiedot)

Työnohjaus

Tarjoamme niin ryhmä- kuin yksilötyönohjausta sosiaalityöntekijöille, sijaisvanhemmille, laitosten ohjaajille, esimiehille sekä muille lastensuojelun työntekijöille. Meillä on vankka kokemus lastensuojelun eri sektoreilta ja sitä kautta syvällinen tuntemus työn sisällöistä. Omaamme teoreettisen ja käytännön osaamisen vaativista vuorovaikutus- ja ryhmädynaamisista ilmiöistä.

Työnohjauksen tarkoituksena on tuoda lisää ymmärrystä ja vaikuttavuutta työhön tunnistamalla perustehtävän kannalta keskeisiä voimavaroja ja haasteita sekä työyhteisön dynamiikkaan liittyviä ilmiöitä. Lastensuojelun kontekstissa työnohjauksen keskiöön nousevat tavallisesti haastavien asiakastapausten käsittely, kiintymys- ja vuorovaikutussuhteisiin liittyvä tematiikka sekä työntekijöiden jaksaminen kuormittavien tunteiden ja vaativien asiakastilanteiden kanssa. Joskus voi olla tarpeen hyvinkin konkreettisesti tarkastella ja kehittää työn rakenteita ja jäsentää yksikön perustehtävää työn tavoitteiden selkiyttämiseksi. Työnohjaus lujittaa työyhteisössä luottamusta, parantaa ilmapiiriä sekä lisää työn mielekkyyttä ja työntekijän valmiutta kehittyä työssään.

Ota yhteyttä!

konsultaatio

Moniammatillisuuden hyödyntäminen on tärkeä laatukriteeri niin päätöksenteossa lastensuojeluprosessin aikana, kuin vaikuttavia työskentelymalleja suunniteltaessa.

Tarjoamme tarpeisiinne räätälöityä psykologin konsultaatiota haastavien asiakasprosessien sekä lastensuojelun kehittämistyön tukena.

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä, kuinka voisimme vastata yksikkönne tarpeisiin parhaiten!

Psykologinen arviointi

Psykologinen arviointi ja lausuntotyö voi tulla tarpeelliseksi lapsen edun mukaisia lastensuojelutoimia määritettäessä.

Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi lapsen kuuleminen osana olosuhteiden kartoitusta, lapsen psyykkisen voinnin ja hoidontarpeen arviointi, vanhemmuuden arviointi esimerkiksi kotiutuspäätöstä tehtäessä tai sijaisvanhempien soveltuvuuden arviointi lapsen tarpeita vastaavaa sijaishuoltopaikkaa etsittäessä.

Meillä on vankka kokemus psykologisesta arviointi- ja lausuntotyöstä lastensuojelun kentällä.

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä, kuinka voisimme vastata yksikkönne tarpeisiin parhaiten!

Psykologinen tuki

Tarjoamme ryhmämuotoista ja yksilöllistä keskustelutukea lastensuojelun asiakkaille. Keskustelutuen tarkoituksena on edistää lastensuojeluprosessin kuntouttavuutta syvätason työskentelyn kautta. Tunnetason työskentelyn kautta myös lapsilähtöinen yhteistyö sekä asiakkaan osallistuminen lastensuojelutyöskentelyyn vahvistuvat.

Yksilöllinen keskustelutuki lapselle, nuorelle, vanhemmalle tai perhehoitajalle

Tarjoamme tarpeen mukaan räätälöityä keskustelutukea lapsille ja nuorille sekä vanhemmille ja perhehoitajille.

Lapsen tai nuoren kanssa työskentely voi keskittyä esimerkiksi huostaanoton ja perhesuhteisiin liittyvien tunteiden käsittelyyn, traumakokemusten käsittelyyn, psyykkisen huonovointisuuden hoitoon, tai identiteettiin ja itsetuntoon liittyvien kysymysten työstämiseen. Palvelu sopii erityisesti niille lastensuojelun asiakaslapsille ja -nuorille, jotka eivät ole hoidon piirissä ja joilla esiintyy psyykkiseen tuen tarpeeseen viittaavaa oireilua.

Vanhemmalle keskustelutuen tarve voi tulla ajankohtaiseksi lastensuojeluprosessin eri vaiheissa. Vanhempi voi kaivata tukea esimerkiksi oman voinnin, vanhemmuuden ja lapsen tarpeiden pohtimiseen, huostaanottokokemuksen käsittelyyn, rinnakkaisvanhemmuuden haasteisiin tai lapsilähtöisen kotiutusprosessin valmisteluun.

Perhehoitajalla on suuri vastuu lapsen tarpeiden mukaisen arjen takaajana. Sijoitukseen tulevalla lapsella esiintyy usein vaikeiden kasvuolosuhteiden seurauksena psyykkistä oireilua ja vuorovaikutuksen haasteita, joihin vastaaminen lapsilähtöisesti on haasteellinen tehtävä. Turvallisen kiintymyssuhteen luominen ihmissuhteissaan vaille-jäämistä tai kaltoinkohtelua kokeneen lapsen tai nuoren kanssa vaatii aikuiselta vahvaa itsereflektiivistä otetta ja omien kiintymyssuhdekokemusten riittävää tarkastelua. Perhehoitajan yksilöllinen keskustelutuki vastaa näihin tarpeisiin tukien samalla vaikuttavaa lastensuojelutyötä.

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä, kuinka voisimme vastata yksikkönne tarpeisiin parhaiten!

Kiintymyssuhdeterapeuttinen työskentely

Tarjoamme lapsen ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen tukemiseen vuorovaikutteisen kehityspsykoterapia DDP:n elementtejä sisältävää työskentelyä. Työskentely sopii kaikenikäisille lapsille vanhemman kanssa erityisesti silloin, kun vuorovaikutuksen laatu herättää huolta ja lapsi on kokenut elämässään kiintymyssuhteisiin liittyviä traumakokemuksia. Työskentelyn tavoitteena on syventää vanhemman ja lapsen keskinäistä kiintymystä ja luottamusta tulemalla tietoisemmaksi käyttäytymistä ohjaavista tunteista ja motiiveista. Osaksi hoidollista prosessia nousevat niin lapsen kuin vanhemman käyttäytymisen taustalla olevat kiintymyssuhdekokemukset ja niiden läpikäyminen.

Ryhmämuotoinen tuki

Ryhmä lastensuojelun asiakaslapsille ja nuorille

Psykologin ohjaama psykoterapeuttinen ryhmä on suunnattu sijaishuollossa oleville lapsille ja nuorille psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä huostaanottoon liittyvien tunteiden ja asioiden käsittelemiseksi. Ryhmä on suljettu ja koostuu kymmenestä ryhmätapaamisesta, joiden aikana työstetään yhteisen elämäntilanteen herättämiä tunteita ja kokemuksia.

Ryhmässä lapset ja nuoret saavat vertaistukea, jonka myötä sijoitustaustaan liittyvät häpeän ja erilaisuuden kokemukset lieventyvät. Ryhmä antaa työkaluja tunteiden käsittelyyn hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä tukee tervettä identiteetti- ja itsetuntokehitystä elämäntarinan käsittelyn kautta.

Määräaikainen ryhmämuotoinen tuki antaa lastensuojeluyksikölle mahdollisuuden sijoitetun lapsen hyvinvointia vahvistavan, psyykkisiä ongelmia ehkäisevän ja kustannustehokkaan työskentelymallin hyödyntämiseen.

Tapaamisaikataulu sovitaan erikseen, kun sopiva ryhmä (5-10 lasta/nuorta) on saatu kasaan.

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä, kuinka voisimme vastata yksikkönne tarpeisiin parhaiten!

Ryhmä sijoitettujen lasten vanhemmille

Psykologin ohjaama ryhmä sijaishuollossa olevien lasten vanhemmille tarjoaa vertaistukea huostaanottokokemuksen käsittelyyn sekä mahdollisuuden omakohtaiseen työskentelyyn sijaishuollon aikana.

Ryhmäprosessin aikana työstetään etävanhemmuuden herättämiä tunteita, reflektoidaan omaa tilannetta sekä tarkastellaan lapsen näkökulmaa lastensuojeluprosessin aikana.

Ryhmän keskeiset tavoitteet ovat vanhemman jaksamisen ja itsereflektion tukeminen sekä lapsen tarpeiden mukaisen rinnakkaisvanhemmuuden vahvistuminen. Nämä tavoitteet tukevat myös lapsen verkoston välistä yhteistyötä.

Ryhmä sopii kaikille vanhemmille ja erityisesti niille, jotka kipuilevat huostaanottopäätöksen kanssa tai tarvitsevat tukea lapsen tarpeiden tunnistamiseen.

Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. Tapaamisaikataulu sovitaan erikseen, kun sopiva ryhmä (5-10 vanhempaa) on koossa.

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä, kuinka voisimme vastata yksikkönne tarpeisiin parhaiten!

Ryhmä sijaisvanhemmille

Sijaisvanhemmuus tuo vanhemmuuteen omat erityiset haasteensa. Psykologin ohjaama terapeuttinen ryhmä tarjoaa mahdollisuuden työstää omaa sijaisvanhemmuutta sekä tarkastella vuorovaikutussuhdetta sijoitettuun lapseen. Ryhmässä pohditaan mm. seuraavien kysymysten kautta vuorovaikutuksen ja kohtaamisen haasteita sijoitetun lapsen kanssa.

  • Miten luoda ja ylläpitää luottamuksellinen tunneyhteys lapseen, jolla on taustalla traumatisoivia kiintymyssuhdekokemuksia?
  • Mikä on olennaista korjaavassa vuorovaikutuksessa?
  • Kuinka selviytyä vanhempana vaikeiden tunteiden kanssa?
  • Millaista on riittävän hyvä sijaisvanhemmuus?

Kehollisuuden ja toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen ryhmäprosessin aikana tukevat oivaltamista kokemuksellisuuden kautta. Ryhmässä edetään lempeästi ryhmän- ja ryhmäläisten omaa tempoa kuunnellen ja kunnioittaen.

Ryhmän keskeisenä tavoitteena on itsereflektion lisääntyminen, voimavarojen vahvistuminen arkeen sekä sijaisvanhempana kasvaminen ja voimaantuminen. Ryhmä sopii kaikille sijaisvanhemmille ja on erityisen suositeltava, jos vuorovaikutuksessa lapsen kanssa ilmenee haasteita ja arki tuntuu kuormittavalta.