Ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö

Koemme missioksemme olla tukemassa vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia sekä ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyä. Tietotaitomme koskien perheiden ja lasten tarpeita sekä ennaltaehkäiseviä vaikuttavuuden mekanismeja pohjaa vankkaan kiintymyssuhde-, trauma- ja kehityspsykologiseen asiantuntijuuteen sekä laajaan työkokemukseen lapsiperhetyöstä sekä vanhemmuuden tukemisesta ja arvioinnista. Haluamme mahdollistaa perheille oikea-aikaisen tuen ongelmien syy-seuraussuhteiden tunnistamisen kautta sekä luomalla yksilöllisen palvelun jokaiselle asiakkaallemme.

Ennaltaehkäisevän lapsiperhetyön kautta haluamme tavoittaa perheet ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset niin äitiys- ja perheneuvoloissa, kuin lapsiperhetyötä tuottavissa järjestöissä ja yksityisellä sektorilla lapsiperhetyön kentällä.  

Meiltä voit tilata yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyt koulutukset, työnohjauksen sekä psykologin konsultaatio-, tuki- ja arviointipalvelut. Lisäksi tarjoamme monipuolisia terapeuttisia ryhmiä perheiden erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.  Ota yhteyttä ja pyydä räätälöity tarjous yksikkösi tarpeisiin!

Olemme kiinnostuneita myös yhteistyöstä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämishankkeissa!

Koulutukset

Olemme laatineet koulutuskokonaisuuden tukemaan vaikuttavaa lapsiperhetyötä. Koulutukset ovat tilattavissa niin työntekijöille kuin asiakkaina oleville lapsiperheille esimerkiksi osaksi perhevalmennuksia. Koulutukset antavat erinomaisen yhteisen tietopohjan varhaisista kiintymyssuhteista, lapsen psyykkisistä tarpeista sekä työkaluja lapsen ja vanhemman väliseen turvalliseen vuorovaikutukseen ja sen tukemiseen. Lisäksi koulutukset tarjoavat työntekijöille eväitä arjen asiakaskohtaamisiin ja omaan jaksamiseen sekä työkaluja vaikuttavien työskentelymallien rakentamiseen työyhteisössä.

Koulutukset ovat tilattavissa erillisinä toimeksiantoina tai koulutuskokonaisuutena, jolloin tiedon jäsentämisessä voidaan hyödyntää työyhteisöä vahvistavaa- sekä tiedon jäsentämistä tukevaa ryhmäprosessia. Teemat ovat räätälöitävissä teille ajankohtaisista ja mielekkäistä aiheista.

Haluan lisätietoa koulutustarjonnasta (nimi, organisaatio, yhteystiedot)

Työnohjaus ja konsultaatio

Tarjoamme ryhmä- ja yksilötyönohjausta sekä konsultaatiopalveluja lapsiperhetyön ammattilaisille. Meillä on vankkaa kokemusta työstä vanhemmuuden ja perheiden parissa sekä vaativista vuorovaikutus- ja ryhmädynaamisista ilmiöistä.

Lapsiperhetyössä joutuu kohtaamaan yhä moninaisempia haasteita lapsen yksilöllisistä erityisvaikeuksista muihin perhettä kuormittaviin tekijöihin. Monimutkaisten vuorovaikutuksellisten ilmiöiden tavoittaminen on usein edellytys tukitoimien vaikuttavuudelle. Työnohjauksessa voidaan käsitellä asiakastapauksia sekä niiden herättämiä tunteita, tarkastella työn tavoitteita ja rakenteita tai keskittyä työntekijöiden ammatillisen kehittymisen ja jaksamisen vahvistamiseen.

Työnohjauksen tarkoituksena on tuoda lisää ymmärrystä ja vaikuttavuutta työhön tunnistamalla perustehtävän kannalta keskeisiä voimavaroja ja haasteita sekä työyhteisön dynamiikkaan liittyviä ilmiöitä. Työnohjaus lujittaa työyhteisössä luottamusta, parantaa ilmapiiriä ja lisää työn mielekkyyttä sekä työntekijän valmiutta kehittyä työssään.

Meiltä voi tilata myös yksilöllisiin tarpeisiinne räätälöityä psykologin konsultaatiota haastavien asiakastilanteiden sekä yksikkönne kehittämistyön tukena.

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä, kuinka voisimme vastata yksikkönne tarpeisiin parhaiten

Psykologinen arviointi

Psykologinen arviointi mahdollistaa lapsen kehitykseen, hyvinvointiin ja kasvuolosuhteisiin liittyvien haasteiden laadun tunnistamisen sekä oikeanlaisten tukitoimien suunnittelun. Psykologisen arvioinnin riittävä hyödyntäminen peruspalvelutasolla on edellytys mielenterveys- ja päihdeongelmien tehokkaalle ennaltaehkäisylle.

Lapsen psykologinen arviointi

Psykologinen arviointi on tarpeellinen silloin, kun lapsella ilmenee psyykkiseen huonovointisuuteen viittaavaa oireilua kuten käytösongelmia, vaikeuksia ihmissuhteissa, vetäytymistä, tunteiden säätelyn haasteita tai kun lapsen kehitys ja oppiminen aiheuttavat huolta.

Sosioemotionaalisessa tutkimuksessa arvioidaan lapsen mielenterveyteen liittyvää kehityssuuntaa mahdollisen hoidontarpeen määrittämiseksi ja tukitoimien suunnittelemiseksi sekä tarkastellaan lapsen sosiaalisia suhteita, tunne-elämän kehitystä ja arvioidaan niissä ilmenevää tuentarvetta.

Kognitiivinen tutkimus auttaa selvittämään lapsen kehitystasoa suhteessa ikätasoisiin odotuksiin, tunnistamaan mahdollisia viiveitä ja suunnittelemaan tarvittavia tukitoimia oppimisen mahdollistamiseksi. Tutkimuksessa tarkastellaan myös mahdollisia neuropsykologisia erityispiirteitä.

Vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen arviointi

Lapsiperhetyön työntekijät ovat tärkeässä roolissa vanhemmuuteen liittyvän tuentarpeen sekä lastensuojelullisen huolen tunnistamisessa. Lapsen kasvuolosuhteiden ja tuentarpeen laadun selvittäminen vaatii huomion kiinnittämistä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen laatuun.

Lapsen turvallisuuden takaava vanhemmuus edellyttää vanhemmalta riittävää mielenterveyttä, kykyä asettua lapsen asemaan sekä -säädellä omia tunteita. Vanhemman omalla hyvinvoinnilla ja tarpeen mukaisella tuella on keskeinen vaikutus lapsen hyvinvointiin.

Tarjoamme tilanteeseen räätälöityjä interventioita vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen haastekohtien selvittämiseksi ja vaikuttavan tukisuunnitelman laatimiseksi.

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä, kuinka voisimme vastata yksikkönne tarpeisiin parhaiten

Lapsiperheiden tukipalvelut

Kiintymyssuhdeterapeuttinen työskentely

Tarjoamme lapsen ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen tukemiseen vuorovaikutteisen kehityspsykoterapia DDP:n elementtejä sisältävää työskentelyä. Työskentely sopii kaikenikäisille lapsille vanhemman kanssa erityisesti silloin, kun vuorovaikutuksen laatu herättää huolta ja lapsi on kokenut elämässään kiintymyssuhteisiin liittyviä traumakokemuksia. Työskentelyn tavoitteena on syventää vanhemman ja lapsen keskinäistä kiintymystä ja luottamusta tulemalla tietoisemmaksi käyttäytymistä ohjaavista tunteista ja motiiveista. Osaksi hoidollista prosessia nousevat niin lapsen kuin vanhemman käyttäytymisen taustalla olevat kiintymyssuhdekokemukset ja niiden läpikäyminen.

Keskustelutuki vanhemmille

Joskus voi olla tarpeen päästä keskustelemaan vanhemmuuteen tai parisuhteeseen liittyvistä kysymyksistä ammattilaisen kanssa. Tuen tarve voi liittyä kriisitilanteeseen perheessä tai pidempään jatkuneisiin vuorovaikutushaasteisiin. Meiltä voi varata tukikeskusteluaikoja joko muutamiin kertoihin tai pidempään prosessiin. Tukikeskusteluihin voi tulla yksin tai kumppanin kanssa yhdessä.

Kiintymyssuhdeluento osana perhevalmennusta

Perhe- ja synnytysvalmennus ovat erinomaisia ennaltaehkäisevän tuen keinoja tarjota tuleville vanhemmille lähtökohdista riippumatta arvokasta tietoa vauvan tarpeista.

Perushoivaan liittyvien elementtien lisäksi vauvan emotionaaliset tarpeet ja vuorovaikutuksen laatu vanhemman kanssa ovat keskeisessä asemassa lapsiperheen ja vauvan hyvinvoinnin kannalta. Psykologin pitämä kiintymyssuhdeluento antaa vanhemmille tärkeää tietoa vauvan turvallisuudentunteen edellytyksistä vuorovaikutuksessa sekä vauvan tervettä psyykkistä kehitystä tukevasta hoivasta. Luento herkistää pohtimaan vanhemman omaa kiintymyssuhdehistoriaa, johon liittyvä tietoisuus on edellytys ongelmien ylisukupolvisen siirtymisen ehkäisemiselle.

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä, kuinka voisimme vastata yksikkönne tarpeisiin parhaiten!

Ryhmämuotoinen tuki vanhemmille

Tarjoamme psykologin ohjaamia ryhmiä perheiden erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin; lasta odottaville, hiljattain vanhemmaksi tulleille tai pidempään haastavassa tilanteessa eläneille, tukea tarvitseville vanhemmille. Ryhmissä mahdollistuu oman tilanteen turvallinen reflektointi sekä vertaistuellinen voimaantuminen ammattilaisen ohjauksessa. Ryhmät ovat räätälöitävissä tilaajan tarpeen mukaan.

Voimavaroja vanhemmuuteen - ryhmä

Vanhemmuus on elämänmittainen tutkimusmatka eri vaiheineen. Se nostaa pohdittavaksi omat varhaiset kiintymyssuhteet sekä vuorovaikutussuhteen rakentumisen oman lapsen kanssa.

Psykologin ohjaama terapeuttinen ryhmä vanhemmille tarjoaa mahdollisuuden käsitellä omaa kasvutarinaa, vanhemmuutta sekä tutkia vuorovaikutussuhdetta omaan lapseen.

Ryhmäprosessin aikana työstetään vanhemmuuden herättämiä tunteita, tutkitaan omia kiintymyssuhteita sekä rakennetaan ja jäsennetään omaan äitiyteen/isyyteen liittyvää tarinaa. Kehollisuuden ja toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen ryhmäprosessin aikana tukevat oivaltamista kokemuksellisuuden kautta. Ryhmässä edetään lempeästi ryhmäprosessia sekä ryhmäläisten omaa tempoa kuunnellen ja kunnioittaen.

Ryhmän keskeisenä tavoitteena ovat itsetuntemuksen lisääntyminen sekä vanhempana kasvaminen ja voimaantuminen.

Ryhmä sopii kaikille vanhemmille ja on erityisen suositeltava, jos vuorovaikutuksessa lapsen tai nuoren kanssa ilmenee haasteita ja arki tuntuu kuormittavalta.

Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. Tapaamisaikataulu sovitaan erikseen, kun sopiva ryhmä (5-10 vanhempaa) on koossa.

Odottavien vanhempien ryhmä

Raskaana oleminen ja äidiksi tai isäksi tuleminen on yksi elämän suurimmista mullistuksista. On tavallista, että tässä kohtaa onnen tunteiden lisäksi mielen voivat vallata myös ristiriitaiset ja ahdistusta lisäävät tunteet sekä pohdinnat liittyen omiin kiintymyssuhdekokemuksiin ja tulevaan vanhemmuuteen.

Psykologin ohjaama terapeuttinen ryhmä odottaville vanhemmille tarjoaa mahdollisuuden työstää vanhemmaksi tulemiseen liittyviä tunteita sekä pohtia omaa kasvutarinaa lempeästi voimaantuen. Ryhmän keskeisenä tavoitteena on saada jäsentää käsillä olevaa elämänmuutosta ja rakentaa mielikuvia suhteessa tulevaan vauvaan sekä pohtia itseä uudessa roolissa äitinä/isänä.

Ryhmä sopii kaikille lasta odottaville perheille. Ryhmään voi osallistua yksin tai puolison kanssa.

Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. Tapaamisaikataulu sovitaan erikseen, kun sopiva ryhmä (5-10 vanhempaa) on koossa.

Tyhjä syli -ryhmä

Lapsettomuus on kriisitilanne, joka herättää tunteita surusta pettymykseen, vihaan ja ahdistukseen. Toisaalta läsnä ovat myös toivo ja usko onnistumisesta. Kriisitilanne voi kestää kauan kuormittaen henkistä hyvinvointia sekä parisuhdetta.

Psykologin ohjaama terapeuttinen ryhmä omaa lasta toivoville ja lapsettomuudesta kärsiville vanhemmille tarjoaa mahdollisuuden purkaa ja käsitellä vaikean elämäntilanteen herättämiä tunteita sekä saada vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta. Omien kokemusten jäsentyminen ja jakaminen mahdollistavat voimaantumisen sekä luovat tilaa uudenlaisten näkökulmien syntymiselle.

Ryhmä sopii erilaisissa tilanteissa oleville; jo pitkään lasta toivoneille tai vasta hiljattain vaikeaan tilanteeseen joutuneille. Ryhmään voi osallistua yksin tai puolison kanssa.

Ryhmä kokoontuu 10 kertaa. Tapaamisaikataulu sovitaan erikseen, kun sopiva ryhmä (5-10 vanhempaa) on koossa.