Meistä

toiminta ajatus

Memor on lapsiperheiden hyvinvointiin erikoistunut psykologipalvelu. Tarjoamme yksityishenkilöille sekä lapsi- ja perhepalveluita tuottaville julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille syvätasolla vaikuttavia tuki- ja asiantuntijapalveluja.

Missiomme on hyvinvoinnin lisääminen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäisy tuomalla psykologinen asiantuntijuus perheiden ja palveluntuottajien käyttöön. Tarjoamme työkaluja lapsen terveen kasvun ja jaksavan vanhemmuuden edistämiseen sekä tukeaksemme lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten työn vaikuttavuutta ja mielekkyyttä.

Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyissä koulutuksissamme, työnohjaus- ja konsultaatiopalveluissamme sekä psykologin ohjaamissa yksilö- ja ryhmätapaamisissa painottuvat aidon kohtaamisen, itsereflektion ja toimintatapojen taustalla olevien tunneperäisten ilmiöiden sekä kehityspolkujen tunnistamisen tärkeys. Meille laatu on yhtä kuin tehokkuus ja taloudellisuus: tarjoamme ongelman ytimeen ulottuvia interventioita, joiden vaikuttavuuteen voi luottaa vielä huomennakin.

Perustajilla on vahva erityisosaaminen lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä lastensuojelun ja psykiatrian kentältä sekä ryhmien ohjaamisesta ja kouluttamisesta. Perinteisten asiantuntijapalveluiden ohella käytämme toiminnallisia ja luovia menetelmiä oivaltamisen välineinä. Asiakasprosessimme rakentuvat dialogisuuden ympärille.

Ennaltaehkäisevä lapsi- ja perhetyö sekä psykologisten tekijöiden huomioiminen vaikuttavien ja hyvinvointia edistävien toimintamallien rakentamiseksi yhteiskunnassamme ovat meitä innoittavia teemoja!

Ulla Laine

Olen psyykkisen kasvun ja kehityksen sekä tunne-elämän haasteiden parissa jo pitkään työskennellyt psykologi ja työnohjaaja. Pisimpään olen toiminut lasten, nuorten ja perheiden sekä lastensuojelu- ja lapsiperhetyötä tekevien aikuisten kanssa. Tässä työssä minulle on kertynyt vankkaa erityisosaamista psyykkiseen kehitykseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä haasteista, varhaisista kiintymyssuhteista, trauma- ja kriisipsykologiasta sekä vanhemmuuden tukemisesta ja arvioinnista. Lisäksi toimin työnohjaajana ja työterveyspsykologina sekä olen lisäkouluttautunut ryhmien ohjaamisen ja yhteisöllisten ryhmämenetelmien saralla. Yhteisöilmiöiden ja rakenteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen osana hyvinvointia ja yksilöiden psykologisia kasvuprosesseja on lähellä sydäntäni ja läpäisee työtapojani. Työotteeni perustana on aito kohtaaminen, läsnäolo ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentuminen. Haluan heittäytyä työhöni herkkyydellä unohtamatta työskentelyn perustavoitteita. Ammennan elementtejä niin psykodynaamisesta viitekehyksestä, systeemisyydestä, mentalisaatioteoriasta kuin narratiivisuudesta. Jokaisen yksilön tarinan ainutkertaisuus, monikerroksellisuus sekä mahdollisuus tulla turvallisessa vuorovaikutuksessa kuulluksi- ja nähdyksi on minulle työn suola ja ydin!

ulla.laine@memor.fi

Tania Virintie

Olen kouluttautunut kliiniseksi psykologiksi Ranskassa ja toiminut laillistettuna psykologina lastensuojelun ja lastenpsykiatrian kentällä sekä aikuisten mielenterveystyössä yksityisellä sektorilla. Ydinosaamistani ovat mielenterveyden tutkimus ja hoito, sekä laajemmin psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Lisäkoulutusta minulla on mm. neuropsykiatrisena valmentajana sekä kiintymyssuhdehäiriön hoidosta. Perinteisen vastaanottotyön ohella minulla on vankka kokemus lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävästä työstä. Työvuosien aikana olen kartoittanut erityisosaamista sosioemotionaalisten haasteiden, traumapsykologian ja kiintymyssuhteiden alueilla, sekä vanhemmuuden tukemisen ja arvioinnin saralla. Koen paloa vaikuttaa niihin raameihin, joiden puitteissa lapsi kasvaa aikuiseksi, oli kyseessä yhden perheen tilanne taikka palvelujärjestelmämme kehittäminen. Työotteeni on avoin, perusteellinen ja huomaavainen. Ylisukupolvisen huonovointisuuden ennaltaehkäisy varhaisen puuttumisen kautta niin yksilön, kuin yhteiskunnan näkökulmasta on intohimoni – sen toteutumiseksi tarvitaan riittävää, ymmärrettävässä muodossa olevan tiedon ja työkalujen välittämistä palveluntarjoajille ja yksityishenkilöille!

tania.virintie@memor.fi